Home Information Disclosure Labs
Post
Cancel

Information Disclosure Labs

Information Disclosure Labs

Lab: Information disclosure in error messages


Untitled

Giao diện trang web

Untitled

Ta thấy trang web sử dụng GET request với parameter productId=2 để truy xuất thông tin chi tiết của một sản phẩm

Thử thay thế giá trị hợp lệ thành một giá trị với kiểu dữ liệu khác

Untitled

Ta thấy trang web trả lại thông báo lỗi kèm cả vesion của apache cho chắc chắn :^

Untitled

Untitled


Lab: Information disclosure on debug page

Untitled

Lần này, chúng ta cần lấy được SECRET_KEY

Check qua source code của trang web, ta thấy 1 comment, hàng về hàng về

Untitled

Truy cập url và tìm được SECRET_KEY

Untitled

Untitled


Lab: Source code disclosure via backup files

Untitled

Check file robots.txt

Untitled

Truy cập /backup

Untitled

Ta có file backup ProductTemplate.java

Untitled

Pass của db được hard code trong file

Untitled

Untitled


Lab: Authentication bypass via information disclosure

Untitled

Đang cập nhật. . .

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.

Information disclosure vulnerabilities

DCTF22 - Seek