Home DCTF22 - Seek
Post
Cancel

DCTF22 - Seek

Seek

Untitled

File seek.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int oops(){
  printf("oops this wasn't the char I was looking for\n");
  exit(1);
  return 0;
}
int main () {
  FILE *fp;
  char c;
  fp = fopen("flag.txt","r");
  
  if (fp==NULL)
  {
   printf("error opening file\n");
   exit(1);
  } 
fseek(fp,540,SEEK_SET);c=fgetc(fp);if(c != 32){oops();}
fseek(fp,711,SEEK_SET);c=fgetc(fp);if(c != 32){oops();}
fseek(fp,73,SEEK_SET);c=fgetc(fp);if(c != 95){oops();}
fseek(fp,68,SEEK_SET);c=fgetc(fp);if(c != 95){oops();}
fseek(fp,155,SEEK_SET);c=fgetc(fp);if(c != 95){oops();}
.
.
.
.
.
fseek(fp,433,SEEK_SET);c=fgetc(fp);if(c != 46){oops();}

  printf("CORRECT!\n");
  fclose(fp);
  
  return(0);
}

File seek.c full: https://drive.google.com/file/d/11T-2a3gX5nmZHI-CPcSKSjcVJA9OVe_q/view?usp=sharing

File flag.txt là file trống

Untitled

Review code file seek.c

Untitled

Hàm oops() sẽ in ra 1 chuỗi và kết thúc chương trình

Untitled

Trong hàm main khai báo biến kí tự c và con trỏ file

Untitled

Đoạn code tiếp theo, mỗi dòng lệnh sẽ thực hiện 3 việc

 1. Nhảy con trỏ đến 1 vị trí nào đó trong file
 2. Lấy ra kí tự ở vị trí con trỏ file fp đang trỏ đến
 3. So sánh với 1 kí tự định trước, nếu không giống nhau sẽ thực hiện hàm oops() (thoát chương trình)

Hướng giải: Ghi vào file từng kí tự mà câu lệnh if đang so sánh

Chỉnh sửa lại hàm oops để nó vẽ ra cờ :^

Untitled

Với mỗi câu lệnh gọi hàm oops(), thay thế bằng fputs(oops(),fp);

Untitled

Untitled

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.

Information Disclosure Labs

CyberJutsu Upload File Challenge