Home XSS level mẫu giáo xD
Post
Cancel

XSS level mẫu giáo xD

XSS level mẫu giáo xD

Writeup của mình về 1 bài trên tryhackme.com, gồm 6 level

Level 1

Xem qua trang web

Nhập tên vào ô input, tên nhập vào sẽ được hiển thị với câu chào

Source code

Nhập

1
<script>alert("THM")</script>

Và qua được level 1

Level 2

Chuỗi nhập vào sẽ được hiển thị trong 1 ô input

Xem qua source code, ta thấy giá trị nhập vào được chèn vào thuộc tính value của thẻ input

Payload để bypass với dấu > để đóng thẻ input

1
"><script>alert("THM")</script>

Level 3

Lần này đầu vào được cho vào 1 textarea

Source code

Payload tương tự như trên, lần này đóng thẻ textarea rồi chèn cặp thẻ script

1
</textarea><script>alert("THM")</script>

Level 4

Lần này chuỗi nhập vào được hiện thị tương tự Level 1

Check thử source code

Ta thấy có 1 đoạn javascript thực hiện việc lấy phần tử có class name là “name” và thiết lập nội dung cho nó là nội dung người dùng nhập vào

Sử dụng một dấu nháy ( ‘ ) và dấu chấm phẩy để thoát khỏi câu lệnh hiện tại, sau đó đóng luôn thẻ script

1
';</script><script>alert("THM")</script>

Level 5

Chuỗi nhập vào sẽ được hiển thị ngay dưới

Xem qua source code

Chèn thử 1 đoạn script đơn giản

Ta thấy từ “script” đã bị lọc khỏi input

Nhưng thử viết hoa thì không bị filter

Ta có payload

1
<SCRIPT>alert("THM")</SCRIPT>

Level 6

Ta nhập đường dẫn ảnh và ảnh sẽ được hiện thị phía dưới

Xem qua source code

Ta có payload

1
" onerror="alert('THM')"

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.

TestAgain

Information disclosure vulnerabilities