Home Are you the admin? TFCCTF 2022
Post
Cancel

Are you the admin? TFCCTF 2022

ARE YOU THE ADMIN? - TFCCTF2022

Untitled

Source code đi kèm

schema.prisma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
generator client {
 provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
 provider = "sqlite"
 url   = "file:./app.db"
}

model User {
 id    String @id @default(uuid())
 username String
 isAdmin Boolean @default(false)
}

auth.ts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
import { NextApiRequest, NextApiResponse } from "next";
import { prisma } from "../../globals/prisma";

export default async function handler(
 req: NextApiRequest,
 res: NextApiResponse
) {
 const body = req.body;
 await prisma.user.create({
  data: body,
 });
 return res.status(200).end();
}

index.tsx

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
import type { GetServerSideProps, NextPage } from "next";
import type { User } from "@prisma/client";
import { prisma } from "../globals/prisma";
import { useState } from "react";
import { useRouter } from "next/router";

type Props = {
 users: (User &
  (
   | {
     flag: string;
     isAdmin: true;
    }
   | {
     flag?: never;
     isAdmin: false;
    }
  ))[];
};

const Home: NextPage<Props> = ({ users }) => {
 const [username, setUsername] = useState("");

 const router = useRouter();

 const create = async () => {
  await fetch("/api/auth", {
   headers: {
    "Content-Type": "application/json",
   },
   method: "POST",
   body: JSON.stringify({
    username,
   }),
  });
  await router.replace(router.asPath);
 };

 return (
  <div>
   <div>Create user:</div>
   <input
    value={username}
    onChange={(event) => setUsername(event.target.value)}
   />
   <button onClick={create}>Create</button>
   <div>Users:</div>
   {users.map((user) => (
    <div key={user.id}>
     <div>Username: {user.username}</div>
     <div>Is admin? {user.isAdmin ? "yes" : "no"}</div>
     {user.isAdmin && <div>{user.flag}</div>}
    </div>
   ))}
  </div>
 );
};

export default Home;

export const getServerSideProps: GetServerSideProps<Props> = async (
 context
) => {
 const users = (await prisma.user.findMany()) as Props["users"];

 for (const user of users) {
  if (user.isAdmin) {
   user.flag = process.env.FLAG!;
  }
 }

 return {
  props: {
   users,
  },
 };
};

Trang web rất đơn giản, gồm 1 cái form để điền username và nút Create

Untitled

Untitled

Khi click vào button Create, web sẽ POST đến endpoint /api/auth với body là username

Untitled

Đọc code để xem endpoint /api/auth sẽ làm gì

Theo mình hiểu thì nó sẽ lấy dữ liệu được POST lên và tạo 1 user mới

Untitled

Nếu user là admin, web sẽ lấy flag và in ra

Untitled

Ok quay trở lại với request create user

Untitled

Vì /api/auth không hề check lại body hay lọc dữ liệu mà chỉ lấy toàn bộ body nên mình chỉ cần thêm trường “isAdmin”:true

Untitled

Ok ngon lành

Untitled

Untitled

1
Flag: TFCCTF{S4n1t1z3_Y0ur_1nput5!}
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.

WhiteHat Play 11 Writeup

Đừng chơi Bug bounty, chạy, chạy ngay đi!!